۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو وزنه بردار فارسی در تیم ملی

وزنه برداران استان فارس در تمرین تیم ملی حضور یافتند. دو وزنه بردار از استان فارس در تمرین تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران حضور یافتند. […]