۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی اصول پایه سوارکاری در جنوب استان فارس برگزارشد

کارگاه آموزشی اصول پایه سوارکاری با مدرسی هاشم ذنوبی مربی لول یک بین المللی ورئیس کمیته پرش با اسب استان فارس در سالن همایش شهروراوی شهرستان […]